Tulekustutite kontroll

 

Kuni 12 kg pulberkustuti kontroll - 3.90 EUR!

Vastavalt siseministri 30. august 2010. a määrusele nr 39 “Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule” tuleb tulekustuteid regulaarselt kontrollida vastavussertifikaati omava isiku poolt.

Kontroll sisaldab järgmisi toiminguid:
1) pealdise loetavuse kontrollimine ja vajadusel pealdise uuendamine;
2) reguleerimisklapi ja plommi visuaalne kontrollimine;
3) rõhunäituri kontrollimine või rõhu mõõtmine;
4) tulekustuti kontrollkaalumine (süsihappegaaskustuti puhul);
5) tulekustutuspulbri voolavuse kontrollimine;
6) vooliku kontrollimine;
7) kere väline vaatlus;
8) tulekustuti varustamine kontrollilipikuga.

Reeglina kontrollitakse tulekustuteid iga kahe aasta tagant, kahjulike mõjude puhul (niiskus, vibratsioon vms) igal aastal.

Tulekustutit hooldatakse iga kasutamiskorra järel ja siis, kui kontrollimise tulemused seda nõuavad, kuid mitte harvem kui tootja poolt ettenähtud.

 

III. TULEKUSTUTITE VAJADUS

 

20. Tulekustutite minimaalselt nõutav hulk määratakse järgmise tabeli järgi:

 

Objekti nimetus

Tulekustutite hulk

1. Majutus-, õppe-, ravi- ja hooldeasutuste ning spordi- ja büroohooned

1 tulekustuti iga 200 m2 kohta, kuid vähemalt 2 tulekustutit igale korrusele

2. Kogunemishooned

1 tulekustuti iga 150 m2 kohta, kuid vähemalt 2 tulekustutit igale korrusele

Sealhulgas:

 

- põlevvedeliku müügikoht

[RTL 2000, 94, 1470 - jõust. 01.10.2000]

1 tulekustuti iga 50 m2 kohta

[RTL 2000, 94, 1470 - jõust. 01.10.2000]

- näitelava, orkestriruum, ruum kostüümide ja butafooria jaoks, dekoratsioonide töökoda,
kino projektsiooniruum, filmihoidla

1 tulekustuti iga 100 m2 kohta, kuid vähemalt 2 tulekustutit igasse ruumi

- reisijate kogunemisruum

1 tulekustuti iga 200 m2 kohta, kuid vähemalt 2 tulekustutit reisijate ootesaali

3. Tootmis- ja laohooned ning -ruumid:

 

3.1.1. Tuleohuklass (tuleohuta): tootmine ja ladustamine, kus tuleoht praktiliselt puudub või on vähese tõenäosusega

1 tulekustuti iga 200 m2 kohta, kuid vähemalt 2 tulekustutit igale korrusele

3.2.2. Tuleohuklass (tuleohtlik): tootmine ja ladustamine, kus tuleoht ja tule leviku võimalus on suure tõenäosusega

1 tulekustuti iga 150 m2 kohta, kuid vähemalt 2 tulekustutit igale korrusele

3.3.3. Tuleohuklass (tule- ja plahvatusohtlik): tootmine ja ladustamine, kus peale suure tuleohu on veel plahvatusoht

1 tulekustuti iga 50 m2 kohta, kuid vähemalt 2 tulekustutit igale korrusele

[RTL 2000, 94, 1470 - jõust.01.10.2000]

4. Autode hoiukohad:

 

4.1. Garaaž ja lahtine garaaž

[RTL 2000, 94, 1470 - jõust. 01.10.2000]

1 tulekustuti iga 300 m2 kohta, kuid vähemalt 2 tulekustutit igale korrusele (ühepereelamus oleval garaaþžil teise tulekustuti olemasolu ei ole nõutav)

[RTL 2000, 94, 1470 - jõust. 01.10.2000]

4.2. Ööpäevaringselt valvatav lahtine parkla

[RTL 2000, 94, 1470 - jõust. 01.10.2000]

1 tulekustuti iga 50 auto kohta

5. Muud objektid:

 

5.1. Autobuss (koos juhiga üle 17 istekoha), trollibuss, tramm

2 tulekustutit, seejuures 1 neist peab asuma juhi läheduses. Liigendatud sõiduki puhul peab 1 tulekustuti olema igas liigendatud osas. Tulekustuti minimaalne tulekustutusaine mass 2 kg

5.2. Buss (koos juhiga mitte üle 17 istekoha) ja veoauto

1 tulekustutusaine massiga 2 kg

5.3. Sõiduauto

1 tulekustuti minimaalse tulekustutusaine massiga 1 kg

5.5. Traktor

1 tulekustuti iga traktori kohta. Tulekustuti minimaalne tulekustutusaine mass 2 kg

5.6. Liikurkombain

2 tulekustutit iga kombaini kohta. Ühe tulekustuti minimaalne tulekustutusaine mass 2 kg

5.7. Muud liikurmasinad

1 tulekustuti iga liikurmasina kohta. Tulekustuti minimaalne tulekustutusaine mass 2 kg

5.8. Statsionaarne tankla

1 tulekustuti iga tankuri kohta. Tulekustuti minimaalne tulekustutusaine mass 6 kg

5.9. Kiosk või muu samalaadne müügiks või teenuse osutamiseks ettenähtud ehitis

[RTL 2000, 94, 1470 - jõust. 01.10.2000]

Vähemalt üks tulekustuti ehitise kohta. Tulekustuti minimaalne tulekustutusaine mass 6 kg

[RTL 2000, 94, 1470 - jõust. 01.10.2000]